Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek hem-de binagärlikde özboluşly milli taslamalary taýýarlap teklipleri bermek maksady bilen, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi 2018-nji ýylyň 6-8-nji dekabry Türkmen döwlet çeperçilik akademiÿasynyñ sergiler jaÿynda ýaşaýyş-durmuş maksatly we jemgyýetçilik binalary, söwda we dynç alyş merkezleri, seýilgähleri, syýahatçylyk zolaklary, kiçi binagärlik görnüşleri boýunça “Berkarar döwletimiziñ bagtyÿarlyk döwründe milli binagärligiñ ösüśi” atly binagärlik döredijilik sergisini geçirýär.

Sergä gatnaşmaga isleg bildirýänler 2018-nji ýylyň 3-nji dekabryna çenli öz taslamalaryny Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Baş binagärlik we şähergurluşygy müdirligine ýetirip bilerler.

Telefon belgiler: 44-46-94, 44-12-81

MINISTRLIK HAKYNDA

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi we onuň garamagyndaky edara-kärhanalary barada maglumat

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi ýurtda gurluşyk ulgamynda döwlet syýasatyny alyp barýan döwlet dolandyryş edarasy bolup, ol bu pudagy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça baş ugry kesgitleýär.

Ministrlik öz üstüne ýüklenen wezipelere laýyklykda:

Dowamy

ŽURNAL