GURLUŞYGYŇ TÄZELIKLERI

 • Aşgabat şäheriniň Abadan etrabynda degişli inženerçilik-tehniki we ýol-ulag düzümi bolan ýaşaýyş jaý toplumy gurlar .

  Taslama laýyklykda, 32 gektar meýdanda 1120 maşgala niýetlenilen 32 öýli dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 35-sini, şeýle hem 160 orunlyk çagalar bagyny, 600 orunlyk umumybilim berýän mekdebi we köpugurly söwda merkezini gurmak göz öňünde tutulýar. Ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyrmak bilen täze ýaşaýyş jaý toplumyny gurmagyň buýrujysy ýurdumyzyň Senagat ministrligi bolup durýar. Işleri bäş ýylyň dowamynda iki tapgyrda amala aşyrmak göz öňünde tutulýar.

 • Türkmenistan binagärlik taslamalary göçürilmeginden goramagy maksat edinýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde degişli tabşyryklary berdi.

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň hem-de hukuk goraýjy düzümleriň birnäçesiniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Balkan welaýatynda iş saparynyň çäklerinde Türkmenbaşy şäherinde täze Halkara deňiz menziliniň gurluşygynyň barşy bilen tanyşdy.

 • Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2018-2024-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda önümçiligi intensifikasiýalaşdyrmagyň, halk hojalygynyň düşewüntliligini we eksport kuwwatyny ýokarlandyrmak maksady bilen ony senagatlaşdyrmagyň anyk ugurlary kesgitlenildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, bu wezipäni durmuşa geçirmekde Balkan welaýatyna uly orun degişlidir.

 • Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Balkan welaýatyna ugrady. Milli Liderimiz paýtagtymyzyň Halkara howa menzilinde ugramazynyň öň ýany degişli ýolbaşçylara howa menzilini mundan beýläk-de abadanlaşdyrmaga degişli birnäçe tabşyryklary berdi.

  Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gelen soň, döwlet Baştutanymyzy welaýatyň ýolbaşçylary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary garşyladylar. 

 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň gatnaşmagynda göni aragatnaşyk arkaly wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.

  Onuň dowamynda paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ýurdumyzyň welaýatlarynyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de bina edilmegi meýilleşdirilýän desgalar we dowam edýän gurluşyklar bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

 • Oktýabryň ahyrynda goňşy Özbegistandan Lebap welaýatyna gelen Telecom Staff Inc telekompaniýasyndan ýapon žurnalistleriniň topary Türkmenistanda işläp başlady. Olar Gazagystanda hem işlediler. 

 • Döwrebap köpöýli jaý demirgazyk sebitiň merkeziniň ýaşaýyş jaý gaznasyna goşuldy. „Atalyk gurluşyk“ şahsy kärhanasynyň hünärmeneri Baýdak köçesinde dört gatly, 16 öýli jayy bina etdiler. 

  Bu jaýda otaglarynyň ýerleşii gowulandyrylan üç we iki otagly giň öýler bolup, olarda oňaýly ýaşaýyş üçin zerur şertleriň ählisi döredilen. Üç otagly öýüň umumy meýdany 140 inedördül metrdir. Oňaýly öýlerde ammar otagy bar, onuň eýwany aýnalanan. Onuň golaýyndaky meýdança abadanlaşdyrylyp, ol ýerde gezelenç we oýunlar zolaklary göz öňünde tutulan. 

 • 2-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Täjigistan Respublikasyna resmi sapary başlanýar. Sapar Prezident Emomali Rahmonyň çakylygy boýunça amala aşyrylýar.

Pages