I bölüm. KÖPRÜLERI TASLAMAK

I BAP. Umumy düzgünler

1. Şu Gözükdirijini işläp düzmekligiň zerurlygyny esaslandyrmak şulardan ybaratdyr:

1) taslamagyň esasy meselesi – 500 ýylda 1 gezekden köp gaýtalanýan ýer titremeler – taslama ýer titremeleri (mundan beýläk - TÝ) üçin desgalaryň kadaly ulanylyşyny üpjün etmek we 5000 ýylda 1 gezekden az gaýtalanýan seýrek güýçli ýer titremelerden – maksimal hasaplama ýer titremelerden (mundan beýläk - MHÝ) soň dikeldiş işleriniň netijeli ýerine ýetiriliş mümkinçiligini, şeýle hem ortaça güýçlilikdäki hem-de gaýtalanmadaky (1000 ýylda 1 gezekden köp gaýtalanýan) ýer titremelerde zeper ýetiriliş möçberini çäklendirmek.

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

1. Şu “Binalaryň we desgalaryň tehniki ýagdaýyna baha bermek hem-de gurnawlaryny we esaslaryny güýçlendirmek boýunça Gözükdiriji” atly TGK 3.03.05-18 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary (mundan beýläk – Kadalar) Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda çykaran 926-njy karary bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi hakynda Düzgünnama laýyklykda, binagärlik, taslama we gurluşyk babatdaky kanunçylygy kämilleşdirmek, taslamalary düzmek babatda döwlet kadalaryny, gollanmalaryny, gözükdirmelerini gurluşyk babatda döwlet kadalaşdyryjy-usulyýet resminamalaryny bellenilen tertipde işläp taýýarlamak we tassyklamak boýunça Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň wezipelerini amala aşyrmak maksady bilen işlenilip taýýarlanyldy.

    2017-njy ýylyň 11-nji aprel ýagdaýyna

t/b
belgisi Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynyň ady  
1 2 3 4
1 TGK 1.01.01.-94*

Şu Kanun binagärlik işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär hem-de adamyň ýaşaýşynyň amatly gurşawynyň emele getirilmegine, binalaryň, desgalaryň we olaryň toplumlarynyň estetik täsirliliginiň, ygtybarlylygynyň gazanylmagyna gönükdirilendir.

 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER

 

1-nji madda. Esasy düşünjeler

 Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar:

Şu Kanun şähergurluşyk işi amala aşyrylan mahalynda ýüze çykýan gatnaşyklaryň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär hem-de adamyň talaba laýyk ýaşaýyş we durmuş gurşawynyň emele getirilmegine, ilatly ýerleriň durnukly ösdürilmegine gönükdirilendir. 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER 

1-nji madda. Esasy düşünjeler 

Şu Kanunda aşakdaky esasy düşünjeler ulanylýar: 

“Binalaryň we desgalaryň düýpleri” atly TGK 2.02.01-16 belgili Türkmenistanyň gurluşyk kadalary. Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda çykaran MB-02 buýrugy bilen tassyklanylan. Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2016-njy ýylyň 26-njy ýanwarynda 952 san bilen döwlet tarapyndan bellige alnandygyny göz öňünde tutmak bilen, binalarda we desgalarda taslama we gurluşyk işleri ýerine ýetirlende peýdalanyp boljakdygyny habar berýäris. Buýrujy: Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi.

Pages