Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi 2019-njy ýylyň 21-nji maýynda usulyýet, nyrh emele getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirligi üçin gurluşykda milli çykdajy-ölçeg binýadyny işläp taýýarlamak we nyrh emele getirmek ulgamyny kämilleşdirmek boýunça maslahat beriji kompaniýany saýlap almak barada yglan edilen HALKARA BÄSLEŞIGIŇ
möhletini uzaldýar

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we tekIipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurtuşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2019-njy ýylyň 8-nji noýabryna çenli kabuLedilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-47-56.

 

MINISTRLIK HAKYNDA

 

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi we onuň garamagyndaky edara-kärhanalary barada maglumat

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi ýurtda gurluşyk ulgamynda döwlet syýasatyny alyp barýan döwlet dolandyryş edarasy bolup, ol bu pudagy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça baş ugry kesgitleýär.

Ministrlik öz üstüne ýüklenen wezipelere laýyklykda:

Dowamy

ŽURNAL