Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň Türkmenbaşy şaýoly bilen Baba Japarow köçesini demirgazyk-gündogar tarapynda “Nusaý” myhmanhanasynyň 2-nji tapgyrynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça

 

HALKARA BÄSLEŞIK

yglan edýär

 

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär. haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2018-nji ýylyň 29-njy martyna çenli kabul edilýär.

 

Habarlaşmak üçin telefonlary: (993 12) 44-47-26, 44-47-56.