Watanymyzyň sebitlerinde binagärlik açylyşlary

Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda täze desgalar dabaraly ýagdaýda ulanmaga tabşyryldy. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan etraplary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi göz öňünde tutýan özgertmeleriň çäklerinde guruldy. 

“Türkmennebitönümleri” müdirliginiň nebit önümlerini saklamak we ýükläp ugratmak boýunça Daşoguz kärhanasynyň binalar toplumy edaranyň abatlaýyş-gurluşyk kärhanasy tarapyndan bina edildi. 

S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň çäklerinde ýerleşen täze gurluşygyň uly meýdany on gektara barabardyr. Bu ýerde her ýyl nebit önümleriniň 180 müň tonnasy hem-de çalgy ýaglarynyň 1,5 müň tonnasy ýangyç guýujy beketler üçin kabul ediler we ugradylar. Toplumyň düzümine onlarça desgalar girýär. Olaryň hatarynda nebit önümlerini saklamak üçin ätiýaçlyk çelekler, olaryň hilini seljerýän ýöriteleşdirilen barlaghana, iki gatly dolandyryş binasy bar. Nebit önümlerini bu ýerde gurlan demir ýollar boýunça getirmek göz öňünde tutulandyr. 

Şol gün welaýatyň dolandyryş merkezinde otaglarynyň ýerleşdirilişi gowulandyrylan köp gatly täze ýaşaýyş jaýlaryň ikisi ulanmaga tabşyryldy. Olaryň her biri üç we dört otaglydyr. Hususy kärhananyň hünärmenleri tarapyndan bina edilen täze jaýlar Daşoguz köçesiniň ugrunda döredilýän täze ýaşaýyş toplumynyň binagärlik gurluşyna sazlaşykly goşuldy. 

Dört otagly öýüň umumy meýdany 200 inedördül metrden gowrakdyr, üç otagly öýüň meýdany bolsa 170 inedördül metrdir. Olaryň her birinde ýaşamaga niýetlenen otaglardan başga-da, egin-eşik ýuwulýan we asylýan otag, aýnalanan giň eýwan we beýlekiler göz öňünde tutulypdyr. Öýler aşhana mebeli, sowadyjylar, zerur bolan durmuş tehnikalary bilen enjamlaşdyrylandyr. 

Jaýlaryň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyrylyp, olarda çagalaryň oýun meýdançasy gurlupdyr. 

Welaýat we şäher häkimlikleriniň, zähmetkeş toparlaryň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň, ýaşulularyň hem-de ýaşlaryň gatnaşan dabaralarynda çykyş edenler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe türkmenistanlylaryň durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmagyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň ileri tutulýan ugry bolup durýandygyny nygtadylar. Bu ýere ýygnananlar “Döwlet adam üçindir!” diýen şygar astynda durmuşymyzyň ähli ulgamlarynda üstünlikli amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeler üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. 

Täze jaýlaryň öňündäki meýdançalarda döredijilik toparlary baýramçylyk konserti bilen çykyş etdiler. Has tapawutlanan gurluşykçylara gymmatly sowgatlar gowşuryldy.

 

http://www.turkmenistan.gov.tm/_tmt/?id=11455