• +993(12) 44-46-66
  • Arçabil şaýoly, 84

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi ýurtda gurluşyk ulgamynda döwlet syýasatyny alyp barýan döwlet dolandyryş edarasy bolup, ol bu pudagy mundan beýläk-de ösdürmek boýunça baş ugry kesgitleýär:Ministrlik öz üstüne ýüklenen wezipelere laýyklykda:
  • binagärlik, taslama we gurluşyk babatda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny işläp taýýarlalýar we neşir edýär;
  • Türkmenistanyň şäherleri boýunça taslama taslama-meýilnamalaşdyryş çözgütleriniň ýerine ýetirilişine gözegçiligi üpjün edýär;
  • Türkmenistanyň gurluşyk kadalarynyň pudaklaýyn tabynlygyna we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edara-kärhanalar tarapyndan berjaý edilişine gözegçilik edýär;
  • gurluşyk babatda taslamalaryň, çykdajy sanawlarynyň we tehniki-ykdysady esaslandyrmalaryň döwlet seljermesini geçirýär;
  • taslama, nyrh emele getirmek, çykdajy ölçegleri we inženerçilik gözlegleri babatda usulyýet ýolbaşçylygyny amala aşyrýar;
  • Dowamy...
tg_we_bm_desga

Düzüm birlikler

Usulyýet, nyrh emele getiriş we çykdajy ölçegleri döwlet müdirligi

Binagärlik, taslama we gurluşyk babatda kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň taslamalaryny işläp taýýarlaýar we neşir edýär. Türkmenistana gurluşyk we timarlaýyş serişdelerini getirmek baradaky şertnamalary baglaşmagyň maksadalaýyklygyny, tehniki, hil we estetiki aýratynlyklaryny, bahasyny nazara alyp kesgitleýär.

Baş döwlet seljeriş müdirligi

Müdirligiň we onuň welaýatlardaky şahamçalarynyň esasy wezipesi gurluşyk babatda taslamadan öňki we taslama resminamalarynyň hem-de çykdajy sanawlarynyň döwlet seljerişini geçirmek, gurluşyk baradaky kadalary we beýleki ölçegleri bellenen tertipde işläp taýýarlamaga we ylmy işläp taýýarlamalary gurluşyga ornaşdyrmaga gatnaşmakdyr.

Döwlet ygtyýarlylandyryş we hile gözegçilik merkezi

Merkeziň esasy maksady eýeçiliginiň görnüşine, pudaklaýyn degişliligine garamazdan, Türkmenistanyň çäklerinde işleýän we işlemek isleýän edara görnüşli taraplary hem-de hususy telekeçileri ygtyýarlylandyrmak boýunça bellenen tertipde resminamalary berýär.

Gurluşygyň hiline gözegçilik, zähmeti goramak we tehniki howpsuzlyk müdirligi

Pudaklaýyn tabynlygyna we eýeçiligiň görnüşine garamazdan gurluşyk işine gatnaşyjylaryň taslama-gözleg işlerini ýerine ýetirmekde we gurluşygy alyp barmakda ulanylýan Döwlet standartlarynyň, tehniki şertleriniň gurluşyk kadalarynyň düzgünleriniň berjaý edilişine, Türkmenistanda öndürilýän gurluşyk önümleriniň, guramalaryň we materiallary öndürýän edara-kärhanalaryň hiline inspeksion gözegçiligi amal aşyrýar.

Seýsmiki ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag instituty

Ylmy-barlag instituty seýsmiki hadysalaryň monitoringi, seýsmiki howplulyga baha bermek üçin maglumatlaryň habar beriş binýadyny döretmek, Türkmenistanyň çägindäki, seýsmiki taýdan howply zolaklaryň seýsmiki etraplaşdyrma we mikroetraplaşdyrma boýunça kartalaryny düzmek, ylmy-barlag işlerini geçirmek, pudaga degişli kadalaşdyryjy resminamalary işläp düzmek, seýsmologiki howpsuzlyk boýunça kadalaşdyryjy resminamalaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek, ulgamda halkara hyzmatdaşlyk işlerini alyp barýar.

«Türkmendöwlettaslama» baş döwlet taslama birleşigi

«Türkmendöwlettaslama» baş döwlet taslama birleşiginiň, onuň düzümindäki taslama institutlary önümçilik kärhanalaryň, ýaşaýyş jaýlaryň, binalaryň we desgalaryň taslama-çykdajy resminamalaryny düzmek hem-de şäherleriň, şäherçeleriň, obalaryň we ilatly nokatlaryň Baş meýilnamalaryny işläp taýýarlamak, topografiki we inžener-geologiýa gözlegleri ýerine ýetirmek, kadalaşdyryjy-usulyýet namalary işläp taýýarlamakdan ybarat. Taslama birleşigi «Balkantaslama», «Daşoguztaslama», «Lebaptaslama», «Marytaslama» hem-de «Türkmenjemagattaslama» taslama institutlaryny özüne birikdirýär.

ähli düzüm birlikler

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi

Министерство Строительства и архитектуры Туркменистана

Ministry of Construction and architecture of Turkmenistan